pirmdiena, 2016. gada 29. februāris

Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. (Ps.46:2-3)
Ciniķis saka: "Necenties stāstīt citiem par savām problēmām. Pusei no viņiem tas ir vienalga, bet otra puse nodomās, kā tā Tev arī vajag..." Paldies Dievam, ka visi nav ciniķi.

svētdiena, 2016. gada 28. februāris

Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs. (Jes.43:2-3)
Dievs nesola, ka Viņa draugiem nebūs nekādas problēmas. Tas, ko Viņš apsola, ir, ka Viņš būs ar tiem visās viņu problēmās.

sestdiena, 2016. gada 27. februāris

No zemes gala es Tevi saucu savas sirds tvīksmē, pacel mani uz klintskalnu, kas augstāks par mani, jo Tu esi mans patvērums, stiprs tornis pret ienaidniekiem... (Ps.61:3-4)
Kad straume draud Tevi aizskalot prom - nostājies uz Klints.

piektdiena, 2016. gada 26. februāris

Tas, kas visu šo apliecina, saka: "Tiešām, Es nāku drīz. Āmen." Tiešām, nāc, Kungs Jēzu! (Atkl.22:21)
Dievam ir plāni nākotnei... un plāni Tavai nākotnei. Bez šiem plāniem pasaule būtu kā neizejams labirints.

ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: "Redzi, visu Es daru jaunu." ... Un Viņš man sacīja: "Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos, un Es būšu viņa Dievs, un viņš būs Mans dēls. (Atkl.21:5-7)
Dārzi, kur nezāles vairs neaugs. Ielas, pa kurām staigāt, ir droši. Sabiedrība, kur visi dzīvo harmonijā. Tas ir tas, ko Dievs ir ieplānojis.

trešdiena, 2016. gada 24. februāris

Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva... (Atkl.21:1-2)
Kad visas iespējamās zemes esam iekarojuši, sakrājuši visas pasaules mantu, pagulējuši visās pasaules labākajās pludmalēs un, visbeidzot, iemācījušies ieprogrammēt TV dekodera video ierakstītāju - ko tad vēl?

otrdiena, 2016. gada 23. februāris

Jo, cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā [Kristū] jā...! (2.Kor.1:20)
Dievs tur dotos solījumus pat tad, kad šķiet Viņam tas nemaz nav izdevīgi.

pirmdiena, 2016. gada 22. februāris

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu ... Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. (Jāņa 14:1-3)
Savu pagātni uztici Dieva piedošanai;
savu tagadni uztici Dieva mīlestībai;
savu nākotni uztici Dieva aizgādībai.

svētdiena, 2016. gada 21. februāris

Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. (Mat.6:33-34)
Ir tādas dzīves raizes, par kurām mums nav jālūdz, lai Dievs tās paņemtu prom, bet gan lai Viņš mums piedod par tām.

sestdiena, 2016. gada 20. februāris

Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas. (Sal.pam.16:18)
Dievs nodrošina garīgu barību visiem... izņemot tos, kuri ir jau pārpildīti paši ar sevi.

piektdiena, 2016. gada 19. februāris

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. (Rom.5:1-2)
Ja Tu atvērsi durvis Dievam, tad atklāsi, ka Viņa durvis ir bijušas vienmēr plaši atvērtas Tev.

ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! Redzi, kaunā paliks un par apsmieklu kļūs visi, kas pret tevi iedegas naidā un dusmās; iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi, kas ar tevi bija ienaidā; tie visi iznīks, kas karoja ar tevi. (Jes.41:10-12)
Ja šķiet, ka nupat vairs nav labi, atceries - Dievam piedurknē vienmēr ir pārsteigums... un tas var lietas apriezt kājām gaisā.