ceturtdiena, 2016. gada 31. marts

...tumsība zūd, un īstā gaisma jau spīd. Kas teicas esot gaismā un ienīst savu brāli, ir vēl aizvien tumsībā. (1.Jāņa 2:8-9)
Dzīvot Jēzum līdzīgu dzīvi, t.i. izstarot cerības gaismu tumšā vietā.

trešdiena, 2016. gada 30. marts

...jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. (Rom.3:23-24)
Pirmais solis uz pestīšanu ir atzīt - Jā, šāds ir mans patreizējais stāvoklis... bet mana roka ir izstiepta, lai mīlošais Tēvs satver un vada mani.

otrdiena, 2016. gada 29. marts

Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. (Jāņa 15:13)
Laimīgi cilvēki reti domā par laimi... viņi ir pārāk aizņemti "savu dzīvību nododot", lai palīdzētu citiem.

pirmdiena, 2016. gada 28. marts

Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, ... un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. (Filip.3:8-9)
Cilvēks taču netiek glābts skatoties no tā, cik daudz augstskolu diplomu un godarakstu var uzrādīt,... bet gan tāpēc, ka Kristus ir nomiris par viņa grēkiem.

svētdiena, 2016. gada 27. marts

Un tie sita Viņu krustā un izdalīja Viņa drēbes savā starpā ar mesliem [metot kauliņus]. Un tie sēdēja tur un apsargāja Viņu... (Mat.27:35-36)
Nav tāda lieta kā Liktenis, kas notiek, lai arī ko Tu darītu... bet ir Liktenis, kas notiks, ja vien Tu neizdarīsi pareizo izvēli.

sestdiena, 2016. gada 26. marts

Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: "Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man." (Mat.16:24)
Ir jāņem Viņa dotais krusts... nevis jākonstruē savējais.

piektdiena, 2016. gada 25. marts

Jēzus atbildēja viņam: "Ko Es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi..." (Jāņa 13:7)
Reizēm nelaime ir labākā iespēja izglītoties un dzīves grūtības - labākā universitāte.

ceturtdiena, 2016. gada 24. marts

Bieži biju ... darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā ... Ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku. (2.Kor.11:26-30)
Problēmas ir kā dimanta pulveris - ar to Debesu Valstība spodrina savus dārgumus.

trešdiena, 2016. gada 23. marts

Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. (Atkl.14:12)
Dievs savus labākos kalpotājus atrod viņu lielāko izaicinājumu brīžos

otrdiena, 2016. gada 22. marts

Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt ... tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām. (Lūk.14:13-14)
Lielāko daļu problēmu šajā pasaulē izraisa cilvēki, kuri vēlas kļūt ļoti "svarīgi"

pirmdiena, 2016. gada 21. marts

Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši. (Mat.25:40)
Zinātne ar laiku atrod zāles lielākajai daļai slimību, tomēr nav vēl atrastas zāles lielākajai cilvēces nelaimei - vienaldzībai!

svētdiena, 2016. gada 20. marts

...Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos. (Mih.7:19)
Tad kad Dievs piedod, Viņš mūsu nodarījumus nosūta neizmērojamās mūžīgās aizmirstības dzelmēs.

sestdiena, 2016. gada 19. marts

Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. (1.Jāņa 5:14)
Ja Tu esi notriekts no kājām, tas ir labākais laiks, kad atrasties uz ceļiem

piektdiena, 2016. gada 18. marts

Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūgšanu, nedz novērsis Savu žēlastību no manis! (Ps.66:20)
Mūsu ticības spēks ir atkarīgs no mūsu lūgšanu spēka.
Mūsu cerības spēks ir atkarīgs no mūsu lūgšanu spēka.
Mūsu mīlestības dedzīgums ir atkarīgs no mūsu lūgšanu dedzīguma.

ceturtdiena, 2016. gada 17. marts

Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. (Lūk.11:9)
Efektīvas lūgšanas noslēpums ir iemācīties atļaut darīt Dievam.

trešdiena, 2016. gada 16. marts

Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. (Jāņa 14:13)
Lūgšana palielina mūsu spēju uzņemt to, ko Dievs mums vēlas dāvināt.

otrdiena, 2016. gada 15. marts

Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas ... Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. (Jēk.5:13-16)
Dzīve bez lūgšanām padara mūs vājus.

pirmdiena, 2016. gada 14. marts

...slavēju, godinu un augsti teicu debesu Ķēniņu, jo visi Viņa darbi ir patiesība un visi Viņa ceļi ir taisnība: Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. (Dan.4:34)
Iedomīgs cilvēks uz visiem un visu noskatās no augšas... Tāpēc arī nepamana To, Kurš mājo debesīs.

svētdiena, 2016. gada 13. marts

...visi tiks dzīvi darīti ... vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder Viņa atnākšanas dienā. (1.Kor.15:22-23)
Vai mums ir pamats ticēt tam, ka Kristus novels to akmeni, kas mūs nospiež, un atbrīvos mūs?
Jā! Jo Viņš to ir darījis jau iepriekš... Viņš uzcēlās no kapa.

sestdiena, 2016. gada 12. marts

Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams... būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. (Filip.1:3-6)
Problēmas ir neizbēgamas. Var izvēlēties bēdāties... otra izvēles iespēja ir prieks.

piektdiena, 2016. gada 11. marts

...tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus: "šis ir tas ceļš, staigājiet pa to!" - kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. (Jes.30:21)
Tavai dzīvei nebūs drošs pamats, ja tad, kad atrodies izvēles priekšā, Tu pieņemsi lēmumus nekonsultējoties ar Dievu.

ceturtdiena, 2016. gada 10. marts

...Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus. (1.Kor.3:10-11)
Tu daudz mazāk uztrauksies, ko citi par Tevi domā, ja sapratīsi, ka patiesībā viņi to dara tik reti... Toties Dievs par Tevi domā!

trešdiena, 2016. gada 9. marts

...ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. (1.Kor.2:9)
Ir kāds piedzīvojums, kas mūs vēl gaida. Dzīve var mums dot vairāk kā tikai pārdesmit mūža gadus un veco ļaužu pansionātu...

otrdiena, 2016. gada 8. marts

Svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni! Tas Kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas Kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības... (Ps.41:2-3)
Karaliskajā flotē ir šāds nolikums: "Oficieris nedrīkst teikt neko drosmi atņemošu citam oficierim, pildot dienesta pienākumus."

pirmdiena, 2016. gada 7. marts

Tā Kunga Vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts. (Sal.pam.18:10)
Kritika iespaido, tomēr iedrošinājums spēj iedvesmot vairāk. Iedrošinājums pēc kritikas ir kā saulaina diena pēc lietusgāzēm.

svētdiena, 2016. gada 6. marts

Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo Tas Kungs mani sargā. Es nebīstos no daudzajiem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani. (Ps.3:6-7)
Vajadzība pēc atzinības ir viena no spēcīgākajām cilvēciskās dabas alkām. Tev tādas ir. Neaizmirsti, ka tādas ir arī citiem.

sestdiena, 2016. gada 5. marts

Bet Tu, Kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu. Skaļā balsī es piesaucu To Kungu, un Viņš atsaucās man no Sava svētā kalna. (Ps.3:4-5)
Mums iedrošinājumi ir vajadzīgi tikpat daudz kā augiem ir vajadzīgs lietus. Kad esam to saņēmuši, mēs kļūstam gatavi dot to citiem.

piektdiena, 2016. gada 4. marts

Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. (Efez.2:8-9)
Ir brīži, kad jautājumi ir vairāk nekā atbildes. Un tādā brīdī ir labi atcerēties, ka ticība ir dāvana. Dievs to mums dāvina proporcionāli mūsu vajadzībai.

ceturtdiena, 2016. gada 3. marts

Tas Kungs ir labs tiem, kas uz Viņu paļaujas bēdu laikā, tiem Viņš ir stipra pils, un Viņš pazīst tos, kas pie Viņa meklē patvērumu. (Nah.1:7)
Dievs ir labs. Dievs ir uzticams...
Par ko bija jāuztraucas?

trešdiena, 2016. gada 2. marts

Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: "Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis." (Atkl.21:3-4)
Vai 'viss kārtībā!' arī ir tik labi, cik viegli tas tiek izteikts? Vai viss patiesi notiek? Kad prožektori tiek izslēgti un svētku salūts ir beidzies - kas tad vēl paliek?

otrdiena, 2016. gada 1. marts

Tu esi bijis mans palīgs, un Tavu spārnu ēnā es līksmojos. Mana dvēsele Tev pieķeras, Tava labā roka mani tur. (Ps.63:8-9)
Ir tāda ēna, kur var atrast drošību, spēku un mieru...